สร้างความเข้าใจ (ตอนที่ 4) ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมต้องทำอะไรต่อ

07/07/2015 | 1418 | Tags : วิดิโอ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดทำโฆษณาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย โดยเมื่อมีการให้สัมปทานปิโตรเลียมแล้ว กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จะกำกับดูแลการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยต้องขออนุญาตต่อบุคคลเจ้าของพื้นที่ ที่เกี่ยวข้อง ต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการท?ี่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากนั้น จึงเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการสำรวจและผลิตได้
Comment : สร้างความเข้าใจ (ตอนที่ 4) ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมต้องทำอะไรต่อ