สร้างความเข้าใจ (ตอนที่ 5) คนไทยได้อะไรจากสัมปทานปิโตรเลียม


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดทำโฆษณาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย โดยเมื่อมีการให้สัมปทานปิโตรเลียมแล้ว รัฐจะจัดเก็บเงินรายได้ปิโตรเลียมได้ 3 ประเภท คือ ค่าภาคหลวง เงินผลผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ (SRB) และภาษีเงินได้ปิโตรเลียม รวมผลประโยชน์ที่ได้จากสัมปทานปิโตรเลียมในแต่ละปีกว่า 1.6 แสนล้านบาท นำไปพัฒนาประเทศ
Comment : สร้างความเข้าใจ (ตอนที่ 5) คนไทยได้อะไรจากสัมปทานปิโตรเลียม