เปลี่ยน 7 พฤติกรรม 7 วัน ช่วยชาติประหยัดพลังงาน


กระทรวงพลังงาน จัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงาน 7 ภารกิจ 7 วัน เพื่อลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง เพราะจากข้อมูลพบว่าคนไทย 21 ล้านครัวเรือน เสียค่าไฟฟ้า,ค่าน้ำ,ค่าน้ำมัน เฉลี่ยเดือนละ 84,000 ล้านบาท หากประหยัดเงินในส่วนนี้ลง จะมีเงินเหลือไปทำประโยชน์ในด้านอื่นเพิ่มขึ้น
Comment : เปลี่ยน 7 พฤติกรรม 7 วัน ช่วยชาติประหยัดพลังงาน