กพช.ไฟเขียวรับซื้อไฟฟ้า น้ำเทิน 1 สปป.ลาว


นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)ที่มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจการรับซื้อไฟฟ้าโครงการน้ำเทิน 1โดยมอบหมายให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำร่างบันทึกความเข้าใจฯที่ผ่านความเห็นชอบแล้วไปลงนามร่วมกับผู้ลงทุน เมื่อผ่านการพิจารณาจากอัยการสูงสุดแล้ว และให้ กฟผ.สามารถปรับปรุงเงื่อนไขในร่างบันทึกความเข้าใจการรับซื้อไฟฟ้าโครงการน้ำเทิน 1 ในขั้นการจัดทำร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม กพช.ยังเห็นชอบแนวทางการขายไฟฟ้าให้ประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้ กฟผ.เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการขายไฟฟ้าให้ประเทศเพื่อนบ้านผ่านการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า และให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการขายไฟฟ้าให้กับประเทศเพื่อนบ้านในบริเวณหมู่บ้านที่ใกล้กับเขตชายแดนของประเทศ ยกเว้นการขายไฟฟ้าที่มีปริมาณมาก ให้หารือร่วมกับ กฟผ. เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ
Comment : กพช.ไฟเขียวรับซื้อไฟฟ้า น้ำเทิน 1 สปป.ลาว