กพช.ปรับกระบวนการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน


นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) เพื่อให้เกิดการลงทุนและสร้างประโยชน์ร่วมให้กับประชาชน และใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ โดยให้ขยายระยะเวลากำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ภายใต้กลไกการแข่งขันราคา (Competitive Bidding) จากเดิมภายในปี 2560 เป็นภายในปี 2561 และให้ทบทวนปริมาณรับซื้อไฟฟ้ารายพื้นที่ใหม่ โดยให้อ้างอิงจากศักยภาพการรับซื้อไฟฟ้าของปี 2561 รวมทั้งปรับปรุงลำดับความสำคัญการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใหม่ เป็นดังนี้ (1) ขยะ (ชุมชนและอุตสาหกรรม) (2) พลังงานน้ำขนาดเล็ก (3) ก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย/ของเสีย (4) ชีวมวล (5) ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน (6) พลังงานแสงอาทิตย์ (7) พลังงานลม และ (8) พลังงานความร้อนใต้พิภพ
Comment : กพช.ปรับกระบวนการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน