สนพ.แนะคนไทยใช้พลังงานปี59 รู้คุณค่า


นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กล่าวว่า เนื่องในปีใหม่ ปี 2559 ขอให้คนไทยใช้พลังงานอย่างประหยัด รู้ค่า พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
Comment : สนพ.แนะคนไทยใช้พลังงานปี59 รู้คุณค่า