คาดโรงไฟฟ้าขยะยังเกิดยากแม้ปลดล็อคผังเมือง

28/01/2016 | 1624 | Tags : วิดิโอ

นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูเอซี โกลบอล (UAC) กล่าวว่า การออกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่องการยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสำหรับการประกอบกิจการบางประเภท โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) ปี 2557 เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปลดล็อกการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจากขยะขั้นแรกเท่านั้น แต่ยังติดปัญหาด้านกฎหมาย เนื่องจากขยะถือเป็นทรัพย์สินของรัฐ จึงจำเป็นต้องเข้าร่วมทุนตามพระราชบัญญัติการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน ซึ่งต้องใช้เวลาดำเนินการร่วม 3 ปี โรงไฟฟ้าจึงจะเกิดขึ้นได้ จากที่ภาครัฐมีความตั้งใจอยากจะเห็นโรงไฟฟ้าขยะเกิดขึ้นได้ใน 1 ปี นอกจากนี้ ยังติดเงื่อนไขการลงทุนที่ใช้รูปแบบการแข่งขัน หรือ บิดดิ้ง แทนระบบใบอนุญาต ซึ่งระบบนี้เอื้อประโยชน์ต่อเอกชนรายใหญ่ที่มีสถานะการเงินแข็งแกร่งมากกว่ากว่า สำหรับการลงทุนโรงไฟฟ้าขยะนั้น UAC มีความสนใจและศึกษาแผนการลงทุนโรงไฟฟ้าขยะไว้แล้วในพื้นที่ภาคเหนือ โรงละขนาด 2-3 เมกะวัตต์ โดยรูปแบบการลงทุน จะเป็นการร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจจากอิตาลีและเกาหลีที่สนใจเข้าร่วมลงทุน แต่ยังต้องรอพิจารณานโยบายสนับสนุนที่ชัดเจนจากภาครัฐอีกที
Comment : คาดโรงไฟฟ้าขยะยังเกิดยากแม้ปลดล็อคผังเมือง