กบง.ออก 6 หลักเกณฑ์คัดเลือกผู้ลงทุนโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม


นายทวารัฐ สูตะบุตร ผอ.สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ออกหลักเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม 6 หลักเกณฑ์ อาทิ กำหนดให้ต้องจัดตั้งโรงไฟฟ้าในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมที่มีการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม / ต้องผ่านการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EIA อย่างน้อย 12 เดือนก่อนการตอบรับซื้อไฟฟ้า และพื้นที่ที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าต้องมีปริมาณสายส่งรองรับอย่างเพียงพอ โดยหลังจากนี้จะมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการต่อไป
Comment : กบง.ออก 6 หลักเกณฑ์คัดเลือกผู้ลงทุนโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม