Energy update พาฟังข้อเท็จจริงแผนPDP 2015


รายการ Energy update เชิญ "อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม"ปลัดกระทรวงพลังงาน ชี้แจงข้อเท็จจริงการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า ระหว่างปี 2558-2579 ที่กำหนดเพิ่มสัดส่วนโรงไฟฟ้าถ่านหินทดแทนก๊าซธรรมชาติที่ลดลง เพื่อความมั่นคงในการผลิไฟฟ้าของประเทศ
Comment : Energy update พาฟังข้อเท็จจริงแผนPDP 2015