สร้างความเข้าใจ (ตอนที่ 2) สถานการณ์พลังงานไทย


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดทำโฆษณาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย แม้ว่า ปิโตรเลียม เป็นแหล่งพลังงานที่ผลิตได้เอง แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ ทำให้ต้องนำเข้าทั้งก๊าซและน้ำมันดิบ เสียดุลการค้าปีละกว่าหนึ่งล้านล้านบาท และมีความเสี่ยงหากต่างประเทศไม่ขายเชื้อเพลิงให้ไทย
Comment : สร้างความเข้าใจ (ตอนที่ 2) สถานการณ์พลังงานไทย