เปิดจองซื้อ 22-26 มิ.ย.นี้ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน EGATIF


กฟผ. เปิดจองซื้อ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน EGATIF วันที่ 22-26 มิ.ย.นี้ โดยกองทุนฯนี้จะเข้าลงทุนในสิทธิรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ระยะเวลา 20 ปี อัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยจะได้รับคาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 4.7% กองทุน EGATIF จัดสรรหน่วยลงทุนแบบ Small Lot First คือให้ผู้ที่จองซื้อจำนวนน้อยได้สิทธิในการจองซื้อได้ก่อน มีธ.ไทยพาณิชย์เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่าย และ บลจ.กรุงไทย เป็นผู้จัดการกองทุน มีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว
Comment : เปิดจองซื้อ 22-26 มิ.ย.นี้ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน EGATIF