บางจากรับรางวัลองค์กร CSR ที่มีความเป็นเลิศ

03/10/2014 | 2060 | Tags : บางจาก CSR

CSR บางจากฯ เป็นเลิศ

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในฐานะเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เป็นเลิศ โดยมีฉวีวรรณ เกียรติโชคชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร และชุมชนสัมพันธ์เป็นตัวแทนรับมอบ ที่กระทรวงพม. เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี ในการก่อตั้งกระทรวงฯ  เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับโครงการที่ดำเนินการ ร้อยเชื่อมด้านเศรษฐกิจชุมชน ปลูกฝังเยาวชนให้มีคุณธรรม สำนึกความเป็นพลเมือง ดูแลสิ่งแวดล้อมใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ฯลฯ       

Comment : บางจากรับรางวัลองค์กร CSR ที่มีความเป็นเลิศ