"พลังงาน"เปิดซอง 1-3 พร้อมส่งต่อคณะทำงานพิจารณา


"พลังงาน"เปิดซอง 1-3 พร้อมส่งต่อคณะทำงานพิจารณา


 

วันนี้ (26 กันยายน 2561) ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตรวจเยี่ยมการพิจารณาซองข้อเสนอขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G1/61 (เอราวัณ) และ G2/61 (บงกช)  ตามขั้นตอน โดยเอกสารจำนวน 4 ซองประกอบด้วย

ซองที่ 1 เอกสารด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบการปิโตรเลียมตามกฎหมาย

ซองที่ 2 เอกสารข้อเสนอด้านหลักการและเงื่อนไขการให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ร่วมลงทุน

ซองที่ 3 เอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค ซึ่งประกอบด้วยแผนงานช่วงเตรียมการแผนงานการสำรวจ         

และแผนการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม

ซองที่ 4 เอกสารข้อเสนอด้านผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ และสัดส่วนการจ้างพนักงานไทย

 

โดยมีผู้ประกอบการมายื่นคำขอประมูล ดังนี้

แปลง G1/61 จำนวน  2 ราย ได้แก่ 1. บริษัท PTTEP Energy Development Company Limited (บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่       ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ในฐานะผู้ดำเนินงาน ร่วมกับ บริษัท MP G2 (Thailand) Limited       (บริษัท เอ็มพี จี2 (ประเทศไทย) จำกัด) และ2. บริษัท Chevron Thailand Holdings Ltd. (บริษัท เชฟรอน ไทยแลนด์ โฮลดิ้ง จำกัด)  ในฐานะผู้ดำเนินงาน ร่วมกับ บริษัท Mitsui Oil Exploration Company Ltd.  (บริษัท มิตซุยออยล์ เอ็กซ์โปลเรชั่น คัมปานี ลิมิเต็ด)

    แปลง G2/61 จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1. บริษัท PTTEP Energy Development Company Limited (บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ในฐานะผู้ดำเนินงาน และ 2. บริษัท Chevron Thailand Holdings Ltd. (บริษัท เชฟรอน ไทยแลนด์ โฮลดิ้ง จำกัด) ในฐานะผู้ดำเนินงาน ร่วมกับ บริษัท Mitsui Oil Exploration Company Ltd.  (บริษัท มิตซุย ออยล์ เอ็กซ์โปลเรชั่น คัมปานี ลิมิเต็ด)

ในวันที่ 26 กันยายน 2561 กระทรวงพลังงาน โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ดำเนินการเปิดซองข้อเสนอซองที่ 1-3 โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และส่งมอบซองดังกล่าวให้คณะทำงานพิจารณาการให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เพื่อพิจารณา  แต่ละซองดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอน โดยประกอบด้วยคณะทำงานทั้งหมด 3 ชุด ดังนี้ 

 1. คณะทำงานพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

 2. คณะทำงานพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ

 3. คณะทำงานพิจารณาข้อเสนอด้านหลักการและเงื่อนไขการให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ร่วมลงทุน

 โดยการพิจารณาซองข้อเสนอซองที่ 1-3 จะเริ่มพิจารณาในวันที่ 26 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน หลังจากพิจารณาแล้วเสร็จจะนำผลเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้สิทธิฯ และคณะกรรมการปิโตรเลียมต่อไป

จากนั้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2561  คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้สิทธิฯ              จะดำเนินการเปิดซองข้อเสนอซองที่ 4 และนำเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการปิโตรเลียม เพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในแต่ละแปลงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน   เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีในช่วงปลายเดือนธันวาคม โดยคาดว่าจะลงนามสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับผู้ได้รับคัดเลือกในแต่ละแปลงได้ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

 

 

Comment : "พลังงาน"เปิดซอง 1-3 พร้อมส่งต่อคณะทำงานพิจารณา
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ