กระทรวงพลังงานเปิดซองประมูลที่ 4 ประมูลเอราวัณ-บงกช


กระทรวงพลังงานเปิดซองประมูลที่ 4 ประมูลเอราวัณ-บงกช

 


 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามขั้นตอนการพิจารณาให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย แปลง G1/61 (แหล่งเอราวัณ) และ G2/61 (แหล่งบงกช) โดยเป็นขั้นตอนการดำเนินงานการเปิดซองเอกสารประมูลซองที่ 4 ซึ่งเป็นข้อเสนอด้านราคาขายก๊าซธรรมชาติ อัตราส่วนแบ่งปิโตรเลียมที่เป็นกำไร สัดส่วนการจ้างพนักงานไทย และผลประโยชน์ตอบแทนรัฐอื่นๆ โดยได้เน้นหลักการให้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พิจารณาทุกข้อเสนออย่างโปร่งใส ชัดเจน และเป็นธรรม โดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก

ทั้งนี้ ขั้นตอนก่อนที่จะถึงกำหนดการเปิดซองที่ 4 ในวันนี้ นั้น คณะกรรมการปิโตรเลียมได้มีมติ ในการประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบผลประเมินด้านคุณสมบัติ (ซองที่ 1) ด้านข้อเสนอหลักการให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ร่วมลงทุน (ซองที่ 2) และด้านเทคนิค (ซองที่ 3) ของผู้เข้าร่วมประมูลทั้ง  2 ราย สำหรับทั้ง  2 แปลง

ขั้นตอนการเปิดซอง 4 ประกอบด้วย การให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม       ลงนามกำกับเอกสารทุกหน้า และส่งมอบซองให้กับคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและผลประโยชน์   ตอบแทนรัฐ เพื่อประมวลผลข้อเสนอในการพิจารณาความสอดคล้องของข้อเสนอในซองที่ 4 กับข้อเสนอทาง      ด้านเทคนิค ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ และการมีสมมุติฐานที่สมเหตุสมผล เพื่อสรุปผลหาผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือก โดยจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 2 สัปดาห์ จากนั้นจะนำผลการพิจารณาเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และคณะกรรมการปิโตรเลียม เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป โดยคาดว่าจะประกาศผลผู้ชนะการประมูลได้ภายในเดือนธันวาคม 2561

 

 

Comment : กระทรวงพลังงานเปิดซองประมูลที่ 4 ประมูลเอราวัณ-บงกช
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ