เอสซีจี-แม็คโคร ร่วมรณรงค์ใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก 


นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ในธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี ลงนามบันทึกความร่วมมือในโครงการนำร่อง "Say Hi to Bio Say No to Foam" กับ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมเป็นพันธมิตรทางการค้าที่จะนำเสนอบรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ที่ผลิตจากกระดาษสำหรับสัมผัสอาหาร และผลิตจากเยื่อธรรมชาติ ให้กับผู้ประกอบการค้าปลีก ผู้ประกอบการร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม และผู้บริโภค รวมทั้งร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สะอาด ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ มีความมุ่งมั่นพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้งาน และมีนโยบายในการขยายความร่วมมือภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

Comment : เอสซีจี-แม็คโคร ร่วมรณรงค์ใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ