เอ็กโก กรุ๊ปลุยพัฒนาพื้นที่โรงไฟฟ้าระยองเป็นนิคมอุตสาหกรรม EEC 

 

นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 1 ปี 2562 ว่า "บริษัทฯ มีกําไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า จํานวน 2,915 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2561 จํานวน 13,223 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมกําไรจากการขายเงินลงทุน จํานวน 14,162 ล้านบาท บริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานปกติก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน จํานวน 939 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47 โดยธุรกิจผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จํานวน 1,028 ล้านบาท"

สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 3 โครงการ ได้แก่ โรงไฟฟ้า "ไซยะบุรี" และ "น้ำเทิน 1" ในสปป.ลาว และโรงไฟฟ้า "ซานบัวนาเวนทูรา" ในประเทศฟิลิปปินส์ มีความก้าวหน้าตามแผนงาน โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ และทยอยเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตามกำหนด ในช่วงปลายปี 2562 และปี 2565 ตามลำดับ

ด้านความคืบหน้าในการลงทุนในปัจจุบัน เอ็กโก กรุ๊ป อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการดำเนินงานและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อพัฒนาพื้นที่โรงไฟฟ้าระยอง จ.ระยอง เป็นนิคมอุตสาหกรรม EEC ในลักษณะ Smart Industrial Estate เพื่อรองรับการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นอกจากนี้ ยังมุ่งแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจ LNG ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Comment : เอ็กโก กรุ๊ปลุยพัฒนาพื้นที่โรงไฟฟ้าระยองเป็นนิคมอุตสาหกรรม EEC