กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติขยายเวลายื่นคำขอสำรวจปิโตรเลียมถึง16 มี.ค.นี้


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติขยายเวลายื่นคำขอสำรวจปิโตรเลียมถึง16 มี.ค.นี้

 

                หลังจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2558 ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นชอบเลื่อนระยะเวลายื่นขอสำรวจสัมปทานปิโตรเลียมรอบ 21 ออกไปจากเดิมกำหนดภายในวันที่18 ก.พ. 2558 นี้ เป็นวันที่16มี.ค. 2558 เนื่องจากเห็นว่ายังมีบางฝ่ายเกิดความสงสัยซึ่งควรจะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและภาคประชาชน โดยจะจัดเวทีในวันที่ 20 ก.พ. 2558 นี้

ด้านนางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร์  อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  แถลงว่าตามที่กระทรวงพลังงานได้ประกาศเชิญชวนให้มีการยื่นคำขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงสำรวจต่างๆ เขตพื้นที่บนบกและในทะเลอ่าวไทย เมื่อวันที่ 21 ต.ค.  2557  และสิ้นสุดกำหนดการยื่นขอในวันที่ 18 ก.พ. 2558 นั้น

                เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับการปฏิรูปด้านพลังงานในการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงด้านพลังงานบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน กระทรวงพลังงานจึงประกาศขยายกำหนดเวลาในการยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมสำหรับแปลงสำรวจบนบกและในทะเลอ่าวไทยจากกำหนดเดิมคือภายในวันที่ 18 ก.พ. 2558 เป็น วันที่ 16 มี.ค. 2558 โดยสามารถยื่นได้  ณ ที่ทำการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  กระทรวงพลังงานเช่นเดิม

                กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติขอยืนยันว่าขั้นตอนการให้สัมปทานทุกขั้นตอนโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการประมูลแข่งขันโดยเสรีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียมกำหนดไว้อย่างชัดเจน ตรวจสอบคุณสมบัติ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ประกาศเชิญชวน เมื่อผ่านคณะอนุกรรมการพิจารณาคำขอ  คณะกรรมการปิโตรเลียม และจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจึงสามารถออกสัมปทานได้ ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 5?6  เดือนเป็นอย่างน้อย

                สำหรับในกรณีการเปิดให้มีการเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกรณีเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบ 21  ในวันที่      20 ก.พ.  2558  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติยินดีที่จะร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดังกล่าว  ทั้งนี้ เพื่อจะให้สังคมในทุกภาคส่วนได้รับข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจของรัฐบาล โดยคำนึงถึงความมั่นคงด้านพลังงาน และผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

----------------------

Comment : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติขยายเวลายื่นคำขอสำรวจปิโตรเลียมถึง16 มี.ค.นี้
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ