PEA แจงมาตรฐานการจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า

21/04/2020 | 237 | Tags : กฟภ. PEA ค่าไฟ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีมาตรฐานในการจดหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการบริการที่กำหนด เพื่อออกใบแจ้งค่าไฟฟ้า โดยมีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก PEA เป็นผู้ดำเนินการจดหน่วยการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟจากเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (มิเตอร์)

 หากมีความผิดพลาดจากการจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า PEA จะแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ตรวจพบความผิดพลาด หากผู้ใช้ไฟฟ้าได้จ่ายส่วนเกินไปแล้ว PEA จะคืนเงินส่วนต่างให้ผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน 30 วันนับแต่วันที่แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบ

PEA มีการตรวจสอบเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าหรือมิเตอร์ให้แสดงค่าเที่ยงตรงของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าในทุก 3 ปี อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นจำนวนมากต้องขอไปดูข้อเท็จจริงว่าเกิดจากสาเหตุอะไรทั้งนี้หากเกิดความผิดปกติจากมิเตอร์ไฟฟ้า หรือการจดหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ผิดพลาด PEA จะทำการชดเชยส่วนนี้ให้ โดยจะดูประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Call center หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ที่ใช้บริการ

 

 

Comment : PEA แจงมาตรฐานการจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ