ราช กรุ๊ป จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่อัตราเดิม 1.15 บาทต่อหุ้น 

 

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับเงินปันผลที่จ่ายในงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นเงินรวม 1,667.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.5 ของกำไรรวม บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 กันยายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 กันยายน ศกนี้ 

"บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ได้ประกาศไว้ คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไร และนับตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการในปี 2543 บริษัทฯ ได้สร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอตลอดมา  ที่สำคัญบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มคุณค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วย เพราะเชื่อมั่นว่าเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร" นายกิจจา กล่าว

สำหรับเงินปันผลจำนวนนี้จะจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่บริษัทฯ ได้ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถนำไปขอคืนภาษีได้ทั้งจำนวน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 105,446.18 ล้านบาท หนี้สินจำนวน 46,332.34 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 59,113.84 ล้านบาท

Comment : ราช กรุ๊ป จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่อัตราเดิม 1.15 บาทต่อหุ้น