ราช กรุ๊ป ออกหุ้นกู้สีเขียวครั้งแรกมูลค่า 8,000 ล้านบาท 

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทออกตราสารหนี้สีเขียว หรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวม 8,000 ล้านบาท เพื่อการลงทุน ชำระคืนหนี้เดิมและ/หรือเงินทุนบางส่วน หรือทั้งหมดของโครงการใหม่ หรือโครงการเดิมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในออสเตรเลีย และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง โดยจะจำหน่ายเฉพาะเจาะจงให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 แบ่งออกเป็น 4 รุ่น (Tranche) อายุเฉลี่ยหุ้นกู้ประมาณ 11 ปี ได้แก่

1) หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.32% ต่อปี จำนวน 1,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

2) หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.76% ต่อปี จำนวน 1,500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568

3) หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.61% ต่อปีจำนวน 1,500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2573

4) หุ้นกู้อายุ 15 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.94% ต่อปีจำนวน 4,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2578 

บริษัทฯ จะชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ทริสเรทติ้ง ได้จัดอันดับเครดิตองค์กรและเรทติ้งหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่ระดับ "AAA" แนวโน้ม "คงที่" ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 

โดยการออกและจำหน่ายหุ้นกู้สีเขียวครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จของแผนการจัดหาเงินทุนของบริษัทฯ และเป็นการระดมทุนครั้งแรกของบริษัทฯ ในตลาดตราสารหนี้เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตขึ้นตามทิศทางการพัฒนาสังคมคาร์บอนต่ำและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันจะเป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกที่มีต้นทุนเอื้อต่อการพัฒนาและลงทุนโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก สำหรับเงินจำนวนประมาณ 1,400 ล้านบาท จากการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำไปใช้ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสีชมพู ซึ่งมีกำหนดจะเปิดให้บริการในปี 2565 และเงินอีกจำนวนประมาณ 6,600 ล้านบาท จะนำไปใช้ในโครงการพลังงานลมในออสเตรเลีย ซึ่งปัจจุบันมี 2 โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ได้แก่ โครงการยานดิน ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 70 มีกำลังการผลิต 214.2 เมกะวัตต์ กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน ศกนี้ และโครงการคอลเล็คเตอร์ กำลังการผลิต 226.8 เมกะวัตต์ กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาสแรก ปี 2564   

"หุ้นกู้เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดังกล่าวมีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งกลุ่มประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กองทุนภาครัฐ สหกรณ์และสถาบันการเงินอื่นๆ ให้ความสนใจและตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง โดยมียอดแสดงความจำนงลงทุนรวมกว่า 9 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ทั้งหมดที่เสนอขาย  และมีผู้ลงทุนแสดงความจำนงลงทุนในบางรุ่นอายุเกินกว่า 13 เท่าของมูลค่าที่เสนอขาย บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุน     ทุกรายที่ให้ความไว้วางใจและสนใจลงทุนอย่างท่วมท้น ทำให้มียอดจองซื้อสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์สำหรับหุ้นกู้สีเขียวที่ออกโดยบริษัทเอกชน  สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อแนวทางการดำเนินธุรกิจสีเขียวของบริษัทฯ  หุ้นกู้สีเขียวเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการลงทุนโครงการพลังงานทดแทนที่ 2,500 เมกะวัตต์ ในปี 2568 รวมทั้งโครงการระบบขนส่งที่สะอาด และโครงการคาร์บอนต่ำอื่นๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ เติบโตได้อย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งยังสอดคล้องและช่วยตอบสนองแนวทางการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ  ที่สำคัญจะส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินในภาพรวมในระดับที่เหมาะสมด้วย" นายกิจจา กล่าว

การออกหุ้นกู้สีเขียวครั้งนี้เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Financing Framework) และได้รับรายงานการรับประกัน (Assurance Report) โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด   ทั้งนี้  บริษัทฯ ได้แต่งตั้งธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าว

 

Comment : ราช กรุ๊ป ออกหุ้นกู้สีเขียวครั้งแรกมูลค่า 8,000 ล้านบาท
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ