ก.พลังงาน เห็นชอบรับซื้อไฟฟ้าระบบแอดเดอร์10โครงการ

11/05/2015 | 1655 | Tags : News cate_sub_2_1

ก.พลังงาน เห็นชอบรับซื้อไฟฟ้าระบบแอดเดอร์10โครงการ 


 

              นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (RE) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ว่าที่ประชุมเห็นชอบให้มีการตอบรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในระบบ Adder อีกจำนวน 10 โครงการ รวมทั้งสิ้น 39.69 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล 4 โครงการ 10.84 เมกะวัตต์  ก๊าซชีวภาพ 2 โครงการ 1.85 เมกะวัตต์ และขยะ 4 โครงการ 27.0เมกะวัตต์ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนภายใต้ระบบ "Adder" และมีการยื่นข้อเสนอค้างก่อนวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ตามมติ กพช. และเป็นโครงการที่ผ่านการพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว

                 กระทรวงพลังงานจะเร่งดำเนินการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากเชื้อเพลิงขยะ      ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาจากขยะ และการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยโครงการขยะทั้ง 4 โครงการดังกล่าวจะช่วยกำจัดขยะชุมชน 900ตัน/วัน และช่วยกำจัดขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม50 ตัน/วัน และรองรับขยะฝังกลบได้อีกกว่า3,000 ตัน/วัน

               สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลและก๊าซชีวภาพจะช่วยสร้างเสถียรภาพทางการตลาดของพืชผลทางการเกษตรอีกทางหนึ่ง โดยจะมีการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นพลังงานได้มากกว่า1,100ตัน/วัน เกิดการซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 390 ล้านบาทต่อปี และช่วยบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรอีกประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

             พร้อมกันนี้ยังได้เห็นชอบตอบรับซื้อไฟฟ้าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ค้างท่อที่เหลือเป็นกลุ่มสุดท้ายตามมติ กพช.จำนวน 92 โครงการ โดยมีกำลังผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 482.675 เมกะวัตต์สูงสุดจากมติคณะกรรมการบริหารฯ ทั้ง 4 ครั้งที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ค้างท่อครบถ้วนตามมติ กพช. แล้ว โดยมีโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (กลุ่มที่ยื่นเสนอขอขายไฟฟ้าไว้เดิมที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาตอบรับซื้อไฟฟ้า) ที่ได้รับความเห็นชอบตอบรับซื้อไฟฟ้า จำนวนทั้งสิ้น172 โครงการ 989.675 เมกะวัตต์สูงสุดปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าว

?????????????..

 

Comment : ก.พลังงาน เห็นชอบรับซื้อไฟฟ้าระบบแอดเดอร์10โครงการ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ