ปตท.ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในธุรกิจไฟฟ้า นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท.ครั้งที่4/2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในธุรกิจไฟฟ้า ของ ปตท.  โดยให้ ปตท. และบริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์โฮลดิ้ง จำกัด (SMH) ซึ่ง SMH เป็นบริษัทย่อยของ ปตท.) ซื้อหุ้นสามัญบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) จากบริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) จำนวน 358,936,756 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 12.73 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GPSC ในราคา 70 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า รวมประมาณ 25,126ล้านบาท

โดย ปตท. SMH และ PTTGC อยู่ระหว่างเจรจาและจัดทำสัญญาซื้อขายหุ้น GPSC คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาดังกล่าวภายในเดือนพฤษภาคม 2564 โดยการเข้าซื้อหุ้น GPSC จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้ได้สำเร็จเสร็จสิ้น ซึ่งเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวรวมถึงการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2564 ของ PTTGC ทั้งนี้ราคาซื้อขายอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สะท้อนถึงผลกระทบจากการจ่ายเงินปันผล ของ GPSC และภาระภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

ปัจจุบัน ปตท. ถือหุ้น GPSC ในสัดส่วนร้อยละ 31.72 และ PTTGC ถือหุ้น GPSC ในสัดส่วนร้อย ละ 22.73ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยภายหลังธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ ดังกล่าว ปตท. และ SMH จะถือหุ้น GPSC ในสัดส่วนรวมร้อยละ 44.45และ PTTGC จะถือหุ้น GPSC ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของ หุ้นที่จา หน่ายแล้วทั้งหมด การปรับโครงสร้างครั้งนี้เป็นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าของ ปตท. ผ่านบริษัท Flagship ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท

Comment : ปตท.ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในธุรกิจไฟฟ้า