พพ.เปิดประชาพิจารณ์แผนAEDPครั้งสุดท้าย

27/08/2015 | 1623 | Tags : News cate_sub_2_1

พพ.เปิดประชาพิจารณ์แผนAEDPครั้งสุดท้าย

        กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ พพ. จัดสัมมนากลุ่มย่อยผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านพลังงานทดแทน เพื่อระดมความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำ ร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก หรือ เออีดีพี ปี 2558-2579 มีผู้เข้าร่วมรับฟังจากหน่วยงานราชการและเอกชน 200 คน 

      นายคุรุจิต นาครทรรพ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน(เออีดีพี )กระทรวงพลังงาน ได้วางเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 30 ในปี 2579 โดยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในภาคการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน จากปัจจุบันร้อยละ 9 เป็นร้อยละ 15-20 การผลิตความร้อนจากพลังงานทดแทน จากปัจจุบันร้อยละ 17 เป็นร้อยละ 30-35 และการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ จากปัจจุบันร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 20-25 โดยวันนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นครั้งสุดท้าย ก่อนรวบรวมข้อเสนอแนะจัดทำแผนที่สมบูรณ์ เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช.ในเดือนกันยายนนี้ 

        นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า การใช้พลังงานทดแทนในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงจะผลักดันให้เกิดการใช้แก๊สโซฮอล์ อี20 มากที่สุด ซึ่งจะต้องสร้างการยอมรับทั้งผู้ผลิตรถยนต์และผู้บริโภค การจูงใจให้เกิดการผลิตการใช้งานมากขึ้น และการพัฒนาเทคโนโลยีให้เชื้อเพลิงชีวภาพมีคุณภาพสูง และลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้แข่งขันได้มากยิ่งขึ้นควบคู่ไป  รวมถึงแนวทางการยกเลิกหัวจ่ายน้ำมันระหว่างแก๊สโซฮอล์95 หรือ แก๊สโซฮอล์ 91 ในอนาคตซึ่งจะทำให้ใช้สัดส่วนการใช้ อี 20 สูงขึ้น ซึ่งตั้งเป้าเพิ่มการใช้เอทานอล จากปัจจุบันวันละ 3.5 ล้านลิตร เป็น 11.3 ล้านลิตรในปี 2579 และการใช้ไบโอดีเซล จากปัจจุบันวันละ 2,650,000 ลิตร เป็นวันละประมาณ 14 ล้านลิตรในปี 2579 
 
      ทั้งนี้ แผนเออีดีพี เป็น 1 ใน 5 แผนหลัก การพัฒนาพลังงานของประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงงานให้กับประเทศ ด้วยราคาที่ประชาชนยอมรับและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
...................

Comment : พพ.เปิดประชาพิจารณ์แผนAEDPครั้งสุดท้าย