กลุ่ม ปตท. และ จังหวัดระยอง ลงนามโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ผลิตไฟฟ้า ลดมลภาวะกลุ่ม ปตท. และ จังหวัดระยอง ลงนามโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ผลิตไฟฟ้า ลดมลภาวะ

คุณธานี สามารถกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย คุณสุรงค์ บูลกุล ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง โดยนำขยะมาคัดแยกและแปลงเป็นเชื้อเพลิงแห้ง ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 6-9 เมกะวัตต์ เทียบเท่าการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนถึง 1,500 ? 2,000 หลังคาเรือน ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่ากับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 240,000 ตันต่อปี และช่วยแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในจังหวัดระยองได้ในระยะยาว

โครงการดังกล่าวนับเป็นโครงการนำร่องของจังหวัดระยองในการเป็นต้นแบบพัฒนาพลังงานรูปแบบใหม่ให้แก่ประเทศ และยังเป็นการดำเนินงานตามนโยบาย CSV (Creating Shared Value) ของกลุ่ม ปตท. ที่มุ่งมั่นสร้างธุรกิจที่อำนวยประโยชน์ สร้างรายได้และสร้างความสุขให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

Comment : กลุ่ม ปตท. และ จังหวัดระยอง ลงนามโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ผลิตไฟฟ้า ลดมลภาวะ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ